Home / Speel-O-Theek Hoogeveen “De Speelerbreedte” / AVG verklaring Speel-O-Theek Hoogeveen

Speel-O-Theek Hoogeveen, gevestigd in de Brede School, “De Zuiderbreedte” te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.speelotheekhoogeveen.nl
De Speelerbreedte
7906 GA Hoogeveen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speel-o-theek Hoogeveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Fax nr.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Harry Baalman is de functionaris gegevensbescherming van Speel-O-Theek Hoogeveen. Hij is te bereiken via voorzitter.sot.hoogeveen@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speel-o-theek Hoogeveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het aanmaken van een lidmaatschap.
 • Beheer van uitgeleend speelgoed.

Geautomatiseerde besluitvorming

Speel-o-theek Hoogeveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speel-o-theek Hoogeveen) tussen zit. Speel-o-heek Hoogeveen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 7

Speelotheek

Besturingssysteem

Programma voor leden beheer, beheer van speelgoed en uitleen gegevens.

De computer systemen zijn niet aangesloten op internet en met wachtwoorden beveiligd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speel-o-theek Hoogeveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap dit vanwege wettelijke verplichtingen en het versturen van info en mailingen.

Altijd voor de gegevens van oud bestuur en medewerkers.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Speel-o-theek Hoogeveen verstrekt gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speel-o-theek Hoogeveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speel-o-theek Hoogeveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@speelotheekhoogeveen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Speel-o-theek Hoogeveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speel-o-theek Hoogeveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via info@speelotheekhoogeveen.nl of via voorzitter.sot.hoogeveen@gmail.com.

Bij een data lek zullen wij altijd een melding maken bij de autoriteit persoonsgegevens.

Dit is een verkorte weergave van onze complete document AVG wilt u de complete versie lezen neem dan contact op met het bestuur.