Home / Anbi-status

De Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van De Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen, , zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 8160.83009

contact gegevens

Bezoek adres

Uitleen & Activiteitencentrum Speel-O-Theek Hoogeveen de ploeger 1 9708 LL Hoogeveen

contact gegevens Secretariaat Speelotheek Hoogeveen

info@speelotheekhoogeveen.nl of secetariaat@speelotheekhoogeveen.nl

per post :

Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

Telefoon : 0640368075

Onze doelstellingen

*   Groei van het aantal betalende abonnementhouders      (particulieren en instellingen) in 2020. Minimaal het gelijk houden van het aantal leners.

*       Voldoende budget voor meer/nieuw speelgoed; ook voor speciale groepen zoals blinden, autisten en mensen met een (verstandelijke) beperking en specifieke leeftijdscategorieën.

*       Voldoende medewerkers om zonder problemen de huidige openingstijden te kunnen handhaven.

*       Nog meer uitdragen dat de Speel-O-Theek bijdraagt aan de vergroting van duurzaamheid.

*       Meer samenwerking met stichtingen en organisaties.

*       Zorgen voor een nette en doeltreffende huisvesting.

*       Zorgen voor ondersteuning en opleiding van de medewerkers.

*       De gestelde doelen voor die voor 2019 zijn blijven liggen weer  oppakken.

*       Deelnemen aan activiteiten zoals o.a. in de Tamboer

hoofdlijnen van het beleidsplan

De Speel-O-Theek  blijft nastreven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden door spelen en knutselen van:

.         Jong, oud gezond en of niet gezond

.         Kinderen, al dan niet met een ontwikkelingsprobleem.

.         Verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten.

.         Zich inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De Speel-O-Theek wil dit bereiken door:

·         Het aanbieden van verantwoord speelmateriaal.

·         Het geven van toegespitste voorlichting.

·         Het bieden van een ontmoetingsplaats.

·         Het realiseren van werkplekken voor cliënten van De Noorderbrug.

·         Het meedoen aan/organiseren van activiteiten voor relevante

         doelgroepen.

·         Het samenwerken met de gemeente binnen het zgn. Kindpakket.

·         Blijven zoeken naar een bredere uitleg van een Speel-O-Theek

·         Ook meer voor ouderen en dementerende medeburgers te gaan

          inzetten.

·         Het zoeken naar meer abonnees en naamsbekendheid.

.        de Knuts-O-Theek tot een succes te maken

Taakstellingen 2020

·        Benaderen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen.

·        Verhoging van het aantal betalende abonnees (individuele- en

         instellingen) tot minimaal 200.

·        Verhoging aantal uitleningen tot minimaal 2500 stuks.

·        Een sluitende begroting met minimaal € 1.000,- tot € 1.500,- voor

         nieuw speelgoed.

·        Voldoende vrijwilligers werven.

·        Continu werken aan de naamsbekendheid via de website, Facebook en

         andere  PR- activiteiten.

·        Continueren fondswerving (aandachtspunt: Bedrijven). Niet alleen

         financiële maar ook in natura.

·        Communiceren met de gemeente Hoogeveen over subsidiehoogte

         (afhankelijk van aantal betalende abonnees).

 ·       Voortzetten samenwerking met de Bibliotheek, het Zwembad, Bureau

         Jeugdzorg, Promens Care, CJG, SWW, NSGK, het Alfa College, de

         Gemeente, het Taalhuis etc.

·        Het opstellen van een beleidsplan 2020-2025 (met inspraak van alle medewerkers)

voor beleid en missie op lange en korte termijn.

·        Het verder uitbouwen van Facebook-activiteiten.

·        De website optimaliseren en uit te breiden.

Het bestuur

https://www.speelotheekhoogeveen.nl/speel-o-theek-2/o

beloningsbeleid

Voor alle medewerkers, “zowel bestuur als uitleenmedewerkers, speelgoedcommissie en doe groep”geld een geen vergoedings-beleid, dit betekend dat geen van de medewerkers een vergoeding ontvangt voor hun werkzaamheden, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten

Jaarverslagen

https://www.speelotheekhoogeveen.nl/speel-o-theek-2/jaarstukken/

Financieel overzicht incl. Balans

download hier het financierloverzicht incl de balansen